Vlaamse Codex > Zoeken > Document (2023)

'); return; } var addFavoriteDocumentToMyCodex = new CODEX_AddToFavoritesControl(); addFavoriteDocumentToMyCodex.Init($("#addDocumentToMyCodex"), DID, null); if (DID || NUMAC) { DocumentInformatie(); } if (param === "informatie") { $('#detailContainer').hide(); $('#loadpageDetailContainer').show(); $('#documentInformatie').empty(); $('#documentInhoud').empty(); $('#liDocumentInfo').addClass("Actief");$('#liDocumentInh').removeClass("Actief"); $('#hplDocumentInformatie').addClass("Actief"); $('#hplDocumentInhoud').removeClass("Actief"); $('#hplDocumentInformatie2').addClass("Actief"); $('#hplDocumentInhoud2').removeClass("Actief");} else { $('#detailContainer').hide(); $('#loadpageDetailContainer').show(); $('#liDocumentInh').addClass("Actief");$('#liDocumentInfo').removeClass("Actief"); $('#hplDocumentInhoud').addClass("Actief"); $('#hplDocumentInformatie').removeClass("Actief"); $('#hplDocumentInhoud2').removeClass("Actief"); $('#hplDocumentInformatie2').addClass("Actief");} $('#hplDocumentInhoud').click(function(){ if(!$('#hplDocumentInhoud').hasClass("Actief")){ if(DID) window.location='/Zoeken/Document.aspx?DID='+ DID +'&param=inhoud'; else if (NUMAC) window.location='/Zoeken/Document.aspx?NUMAC='+ NUMAC +'&param=inhoud'; } }); $('#hplDocumentInformatie').click(function(){ if(!$('#hplDocumentInformatie').hasClass("Actief")){ if(DID) window.location='/Zoeken/Document.aspx?DID='+ DID +'&param=informatie'; else if (NUMAC) window.location='/Zoeken/Document.aspx?NUMAC='+ NUMAC +'&param=informatie'; } }); $('#hplDocumentInhoud2').click(function(){ if(!$('#hplDocumentInhoud2').hasClass("Actief")){ if(DID) window.location='/Zoeken/Document.aspx?DID='+ DID +'&param=inhoud'; else if (NUMAC) window.location='/Zoeken/Document.aspx?NUMAC='+ NUMAC +'&param=inhoud'; } }); $('#hplDocumentInformatie2').click(function(){ if(!$('#hplDocumentInformatie2').hasClass("Actief")){ if(DID) window.location='/Zoeken/Document.aspx?DID='+ DID +'&param=informatie'; else if (NUMAC) window.location='/Zoeken/Document.aspx?NUMAC='+ NUMAC +'&param=informatie'; } }); $('#hplPrintArtikel').click(function () { $("#PrintDialogBoxArtikel").dialog("open"); }); $('#hplPrintDocumentTop').click(function(){ $("#PrintDialogBoxDocument").data("print", true).dialog("open"); }); $('#hplDocumentVolledig').click(function() { $("#PrintDialogBoxDocument").data("print", false).dialog("open"); }); $('#hplDocumentVolledig2').click(function () { $("#PrintDialogBoxDocument").data("print", false).dialog("open"); }); $('#lnkDocumentInfo').click(function() {if(!$('#liDocumentInfo').hasClass("Actief")){ if(DID) window.location="/Zoeken/Document.aspx?DID="+ DID +"&param=informatie"; else if (NUMAC) window.location="/Zoeken/Document.aspx?NUMAC="+ NUMAC +"&param=informatie";}});$('#lnkDocumentInh').click(function() {if(!$('#liDocumentInh').hasClass("Actief")){ if(DID) window.location="/Zoeken/Document.aspx?DID="+ DID +"&param=inhoud"; else if (NUMAC) window.location="/Zoeken/Document.aspx?NUMAC="+ NUMAC +"&param=inhoud";}}); splitter = $('#MySplitter').split({ orientation: "vertical", limit: 5, position: "250px" }); resizeSplitter(); $(window).resize(function () { resizeSplitter(); }); }); function UnloadWindow(int1) { switch(int1) { case 1: $('#detailContainer').show(); $('#loadpageDetailContainer').hide(); resizeSplitter(); break; case 2: $('#detailContainer').show(); $('#loadpageDetailContainer').hide(); break; default: $('#detailContainer').show(); $('#loadpageDetailContainer').hide(); break; } }function resizeSplitter() { var myHeight = 0; if( typeof( window.innerWidth ) == 'number' ){ myHeight = window.innerHeight; } else if( document.documentElement && ( document.documentElement.clientWidth || document.documentElement.clientHeight ) ) { myHeight = document.documentElement.clientHeight; } else if( document.body && ( document.body.clientWidth || document.body.clientHeight ) ) { myHeight = document.body.clientHeight; }; var fixedHeight = myHeight - $("#MySplitter").offset().top - parseInt($(".c-main").css("padding-bottom")); $("#MySplitter").height(fixedHeight); if(splitter) splitter.refresh();} function DocumentRelatiesDocumentenTabel(data, container, titel) { if (data.length === 0) return; var tabelHtml = "";var countDocuments = data.length;if (countDocuments === 1) { tabelHtml += "

" + titel + " (1 document gevonden)

"; }else { tabelHtml += "

" + titel + " (" + countDocuments + " documenten gevonden)

"; } tabelHtml += "

";$.each(data, function(i, item) { tabelHtml += ""; tabelHtml += ""; tabelHtml += ""; tabelHtml += ""; tabelHtml += ""; tabelHtml += "";});tabelHtml += "
DatumOpschriftDatum BSPagina
";if (item.Datum != null) { tabelHtml += DocumentInformationListValue(DateDeserialize(item.Datum).format('dd/MM/yyyy'));} else { tabelHtml += "---";} tabelHtml += "" + DocumentInformationListValue(item.WetgevingDocumentType + " " + item.Opschrift) + "";if (item.BSDatum != null) { tabelHtml += DocumentInformationListValue(DateDeserialize(item.BSDatum).format('dd/MM/yyyy'));} else { tabelHtml += "---";} tabelHtml += "" + DocumentInformationListValue(item.BSPagina) + "";tabelHtml += "

";tabelHtml += "";if (item.HeeftInhoud) { tabelHtml += ""; tabelHtml += "";} tabelHtml += "

";$(container).html(tabelHtml); TableEffects();} function DocumentRelatiesArtikelsTabel(data, titel){ if (data.length === 0) return; var tabelHtml = ""; if (data.length === 1) { tabelHtml += "

" + titel + " (1 gevonden artikel)

"; } else { tabelHtml += "

" + titel + " ( " + data.length + " gevonden artikels)

"; } tabelHtml += "

";$.each(data, function(i, item) { tabelHtml += "";tabelHtml += ""; tabelHtml += ""; tabelHtml += "";tabelHtml += ""; });tabelHtml += "
DatumOpschriftDatumPaginaArt
";if (item.Datum != null) { tabelHtml += DocumentInformationListValue(DateDeserialize(item.Datum).format('dd/MM/yyyy'));} else { tabelHtml += "---";}tabelHtml += "" + DocumentInformationListValue(item.WetgevingDocumentType + " " + item.Opschrift) + "";if (item.BSDatum != null) { tabelHtml += DocumentInformationListValue(DateDeserialize(item.BSDatum).format('dd/MM/yyyy'));} else { tabelHtml += "---";}tabelHtml += "" + DocumentInformationListValue(item.BSPagina) + "" + (item.ArtikelNummer ? item.ArtikelNummer : "") + "";var itemArtikelId = "";if (item.WetgevingArtikelId != null) itemArtikelId = item.WetgevingArtikelId;tabelHtml += "

";tabelHtml += ""; tabelHtml += ""; tabelHtml += "";tabelHtml += "

"; tabelHtml += "

";$('#documentInhoud').append(tabelHtml); TableEffects(); resizeSplitter(); } function LoadStructuur(data) { showLoader("#Splitter-container"); var structuurEndpoint = GetMetaDataUrlFromData(data, "Structuur"); $.ajax({ type: "GET", url: ProxyCall("DocumentStructuur", structuurEndpoint + "?includeArtikelen=true&includeVersies=true"), dataType: "json", success: RenderStructuur, error: Codex_SearchDetail_Error });} function RenderStructuur(data) { data = data.hasOwnProperty("d") ? data.d : data; hideLoader("#Splitter-container"); if (data.Items.length === 0) { $('#hplDocumentInhoud').css('display', 'none'); $('#Splitter-container').empty(); $('#Splitter-container').append("

Geen inhoud beschikbaar voor het geselecteerde document.

"); return; } $('#SplitterLeft').append("

" + "

" + " open alle" + " sluit alle" + "

" + "

  "); $("#openAll") .click(function() { ToggleAllHoofdstukkenOpen(); }); $("#closeAll") .click(function () { ToggleAllHoofdstukkenClose(); }); RenderTreeRecursive(data, $("#slidemenu")); resizeSplitter(); if (AVIDS) { var artikelVersieIds = AVIDS.split(","); $.each(artikelVersieIds, function(i, id) { $("#artver" + id).addClass("InLastSearch"); $("#artver" + id).parent().append("

  (Video) Adem 2010

  "); OpenParentNodes($("#artver" + id)); }); if (AID) { LoadArtikelVersieByArtikelId(AID); } else { $("a.InLastSearch").first().click(); } } else if (AID) { LoadArtikelVersieByArtikelId(AID); } else { var firstArtikelId = $("#slidemenu ul").siblings("a[id^='art']").first().parent().data("artikelid"); LoadArtikelVersieByArtikelId(firstArtikelId); } } function RenderTreeRecursive(data, $container) { $.each(data.Items, function (i, item) { if (item.ItemType === "H") { RenderStructuurHoofdstuk(item, $container); } if (item.ItemType === "A") { RenderStructuurArtikel(item, $container); } if (item.ItemType === "AV") { RenderStructuurArtikelVersie(item, $container); } }); } function RenderStructuurHoofdstuk(item, $container) { var isOpen = false; var hoofdstuk = "

 • " + "" + " " + item.Titel + "" + "
   " + "
  • "; $container.append(hoofdstuk); if (!isOpen) { $("#hfdstUL" + item.Id).hide(); } $("#hfdst" + item.Id).data("hoofdstukId", item.Id); $("#hfdst" + item.Id).click(ToggleHoofdstukOpenClose); RenderTreeRecursive(item, $("#hfdstUL" + item.Id)); } function ToggleHoofdstukOpenClose() { var itemId = $(this).data("hoofdstukId"); if ($(this).hasClass("Plus")) { //open hoofdstuk $(this).removeClass("Plus"); $(this).addClass("Minus"); var imageSrc = $(this).find("img").attr("src"); imageSrc = imageSrc.replace("closed", "open"); $(this).find("img").attr("src", imageSrc); $("#hfdstUL" + itemId).show(); } else if ($(this).hasClass("Minus")) { //close hoofdstuk $(this).removeClass("Minus"); $(this).addClass("Plus"); var imageSrc = $(this).find("img").attr("src"); imageSrc = imageSrc.replace("open", "closed"); $(this).find("img").attr("src", imageSrc); $("#hfdstUL" + itemId).hide(); } } function ToggleAllHoofdstukkenOpen() { $("a[id^='hfdst']").each(function (index) { if ($(this).hasClass("Plus")) { $(this).click(); } }); } function ToggleAllHoofdstukkenClose() { $("a[id^='hfdst']").each(function (index) { if ($(this).hasClass("Minus")) { $(this).click(); } }); } function RenderStructuurArtikel(item, $container) { var prefix = (item.ArtikelType === "ART" || item.ArtikelType === "ART.") ? "Artikel " : ""; var artikel = "

  • " + "" + " " + prefix + item.Titel + "" + "
    " + "
   • "; $container.append(artikel); $("#art" + item.Id).data("artikelId", item.Id); $("#art" + item.Id).click(LoadMostRecentArtikelVersie); RenderTreeRecursive(item, $("#artUL" + item.Id)); } function LoadArtikelVersieByArtikelId(artikelId) { $("a#art" + artikelId).click(); OpenParentNodes($("a#art" + artikelId)); } function OpenParentNodes($startpoint) { var $parent = $startpoint.parent(); while ($parent && $parent.length !== 0 && $parent.attr("id") !== "slidemenu") { var $link = $parent.find(">a:first-child"); if ($link.length !== 0 && $link.attr("id") !== $startpoint.attr("id") && $link.hasClass("Plus")) { $link.click(); } $parent = $parent.parent(); } } function LoadMostRecentArtikelVersie() { var artikelId = $(this).data("artikelId"); //simuleer klik op laatste (meest recente) versie om de artikelversie automatisch te laden. noautoselect = toekomstige versie var $mostRecentArtikelVersie = $("#artUL" + artikelId + " li>a:not([noautoselect])").last(); if ($mostRecentArtikelVersie.length !== 0) { $mostRecentArtikelVersie.click(); } else { $(".ActiefArtikel").removeClass("ActiefArtikel"); $("#RightPaneInner").hide(); $("#RightPaneInnerNoContent").show(); $("#RightPaneInnerNoContent #DocumentActionsLeft").html("

    " + $(this).text() + "

    "); } } function RenderStructuurArtikelVersie(item, $container) { var titel = createArtikelVersieTitel(item); var startDatum = item.StartDatum ? DateDeserialize(item.StartDatum) : null; var eindDatum = item.EindDatum ? DateDeserialize(item.EindDatum) : null; var isToekomstig = (startDatum != null && startDatum > new Date()); var artikelversies = "

   • " + "" + titel.htmlTitel + "" + "
   • "; $container.append(artikelversies); $("#artver" + item.Id).data("artikelVersieEndpoint", item.Link.Href); $("#artver" + item.Id).data("artikelVersieId", item.Id); $("#artver" + item.Id).click(LoadArtikelVersie); } function LoadArtikelVersie() { showLoader("#RightPaneInner"); $('#detailBodyRightInformatie').empty(); $('#detailBodyRightInformatieArtikels').empty(); $(".ActiefArtikel").removeClass("ActiefArtikel"); $(this).addClass("ActiefArtikel"); var artikelVersieEndpoint = $(this).data("artikelVersieEndpoint"); $.ajax({ type: "GET", url: "/DesktopModules/VlaamseCodex/Search/" + "HighlightGetHandler.ashx?endpoint=" + encodeURIComponent(artikelVersieEndpoint) + "&searchwords=" + "", dataType: "json", success: RenderArtikelVersie, error: Codex_SearchDetail_Error }); } function createArtikelVersieTitel(data) { var prefix = ""; var x = new Date(); var startDatum = data.StartDatum ? DateDeserialize(data.StartDatum) : null; var eindDatum = data.EindDatum ? DateDeserialize(data.EindDatum) : null; var isHuidigeVersie = false; var hasNoDates = false; if (startDatum != null && startDatum > x) { prefix = "Toekomstige versie"; } if ((startDatum === null && eindDatum === null) || (startDatum === null && eindDatum !== null && eindDatum > x) || (startDatum !== null && startDatum < x && ((eindDatum !== null && eindDatum > x) || eindDatum == null))) { prefix = "Huidige versie"; isHuidigeVersie = true; if (startDatum === null && eindDatum === null) { hasNoDates = true; } } if (eindDatum != null && eindDatum < x) { prefix = "Historische versie"; } var datumrange = " ("; function makeDatumtext(date) { switch (date) { case "31/12/2899": case "01/01/2900": return "Datum te bepalen door de minister"; break; case "31/12/2999": case "01/01/3000": return "Datum te bepalen door Vlaamse Regering"; break; case "31/12/2099": case "01/01/2100": return "datum onbepaald"; break; default: return date; break; } } datumrange += startDatum != null ? makeDatumtext(startDatum.format('dd/MM/yyyy')) : ""; datumrange += " - "; datumrange += eindDatum != null ? makeDatumtext(eindDatum.format('dd/MM/yyyy')) : ""; datumrange += ")"; var textTitle, htmlTitle = ""; if (hasNoDates) { textTitle = htmlTitle = prefix; } else { textTitle = prefix + ": " + datumrange; htmlTitle = prefix + ":" + datumrange + ""; } var titleObject = { isHuidigeVersie: isHuidigeVersie, tekstTitel: textTitle, htmlTitel: htmlTitle } return titleObject; } function createArtikelTitel(data) { var prefix = ""; var x = new Date(); var startDatum = data.StartDatum ? DateDeserialize(data.StartDatum) : null; var eindDatum = data.EindDatum ? DateDeserialize(data.EindDatum) : null; var isHuidigeVersie = false; var hasNoDates = false; if ((startDatum === null && eindDatum === null) || (startDatum != null && startDatum < x && ((eindDatum != null && eindDatum > x) || eindDatum == null))) { isHuidigeVersie = true; if (startDatum === null && eindDatum === null) { hasNoDates = true; } } if (data.ArtikelType === "ART" || data.ArtikelType === "ART.") { prefix = "Artikel "; } else { prefix = data.ArtikelType ? data.ArtikelType + " " : ""; } var htmlTitel = prefix + (data.ArtikelNummer ? data.ArtikelNummer : ""); var datumrange = ""; if (isHuidigeVersie && !hasNoDates) { datumrange += startDatum != null ? startDatum.format('dd/MM/yyyy') : ""; datumrange += " - "; datumrange += eindDatum != null ? eindDatum.format('dd/MM/yyyy') : ""; htmlTitel += "" + datumrange + ""; } return htmlTitel; } function RenderArtikelVersie(data, textStatus, xmlHttpRequest) { hideLoader("#RightPaneInner"); var detailBodyRightInhoud = "";$('#detailBodyRightInhoud').empty(); $('#dnn_ctr444_SearchDetail_hplInformatie').removeClass("Actief"); $('#dnn_ctr444_SearchDetail_hplInhoud').removeClass("Actief"); $("#RightPaneInnerNoContent").hide();$("#detailBodyRightInhoud").show();$("#detailBodyRightInformatie").hide(); $("#detailBodyRightInformatieArtikels").hide(); $("#detailBodyRightInformatieBestanden").hide(); var artikelId = $("a#artver" + data.Id).parent().parent().parent().data("artikelid"); var $artikel = $("a#art" + artikelId); var $itemparent = $artikel.parent(); var hoofdstukTitel = $("#documentTitle").text(); while ($itemparent && $itemparent.attr("id") !== "slidemenu") { if ($itemparent.data("hoofdstukid")) { hoofdstukTitel = $itemparent.find("a[id^='hfdst']:first-child").text(); break; } $itemparent = $itemparent.parent(); } $("#detailBodyRightTitle").html("

    " + hoofdstukTitel + "

    "); var artikelTitel = createArtikelTitel(data); $('#DocumentActionsLeft').html("

    " + artikelTitel + "

    "); var addFavoriteArticleToMyCodex = new CODEX_AddToFavoritesControl(); addFavoriteArticleToMyCodex.Init($("#hplArtikelToevoegenMyCodex"), DID, artikelId); $("#radioExtraInfoExcludeArt").attr("checked", true); $("#PrintDialogBoxArtikel").dialog({ autoOpen: false, modal: true, draggable: false, dialogClass: 'dnnFormPopup custom-dialogbox', resizable: false, width: 500, buttons: [ { text: "OK", click: function () { var geannoteerd = false; if ($("#radioHuidig").is(":checked")) { geannoteerd = $("input:radio[name ='extrainfoart']:checked").val() === "1"; } $(this).dialog("close"); LoadPrintVersionArtikel(data.Id, geannoteerd); } } ] }); var documentUrl = location.protocol + '//' + location.host + location.pathname + "?DID=" + DID + "&param=" + param + "&AID=" + artikelId; documentUrl = documentUrl.replace("&", "&"); var linkNaarArtikel = "

    Link naar artikel

    "; $("#detailBodyRightInhoud").append(linkNaarArtikel); $('#basic-modal .basic').click(function (e) { $('#basic-modal-content').modal(); return false; }); var titel = createArtikelVersieTitel(data); if (!titel.isHuidigeVersie) { $("#detailBodyRightInhoud").append("" + titel.htmlTitel + "

    "); } $("#dnn_ctr444_SearchDetail_hplInhoud").addClass("Actief"); if (data.Tekst) { var tekst = BuildCodexUrlsInHtmlText(data.Tekst); $('#detailBodyRightInhoud').append(tekst); //Unset unwanted stuff because they probably pasted from other sources like Word $('*', '#detailBodyRightInhoud').toArray().forEach(e => { e.style.fontFamily = ''; e.style.fontSize = ''; e.style.color = ''; e.style.lineHeight = ''; }); $('#dnn_ctr444_SearchDetail_hplInformatie').css('display', 'none');$('#detailBodyRightInformatie').empty();$("#detailBodyRightInformatieArtikels").empty();$("#detailBodyRightInformatieBestanden").empty();if (data.Commentaar != null) { var commentaar = BuildCodexUrlsInHtmlText(data.Commentaar);$('#dnn_ctr444_SearchDetail_hplInformatie').css('display', 'block'); $('#detailBodyRightInformatie').append("

    Commentaar

    " + commentaar + "
    ");} var artikelRelatiesEndpoint = GetMetaDataUrlFromData(data, "ArtikelversieRelaties"); $.when( $.ajax({ type: "GET", url: ProxyCall("ArtikelArtikelversieRelaties", artikelRelatiesEndpoint), dataType: "json" }) ).then(function (jsonRelaties) { jsonRelaties = jsonRelaties.hasOwnProperty("d") ? jsonRelaties.d : jsonRelaties; if (jsonRelaties.ResultatenLijst.length === 0) return; $('#dnn_ctr444_SearchDetail_hplInformatie').css('display', 'block'); ArtikelRelatiesArtikelsTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 4 }), 'Opgeheven bij...'); ArtikelRelatiesArtikelsTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 5 }), 'Ingetrokken bij...'); ArtikelRelatiesArtikelsTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 3 }), 'Ingevoegd bij...'); ArtikelRelatiesArtikelsTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 2 }), 'Vervangen bij...'); ArtikelRelatiesArtikelsTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 1 }), 'Gewijzigd bij...'); ArtikelRelatiesArtikelsTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 6 }), 'Bekrachtigd bij...'); ArtikelRelatiesArtikelsTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 7 }), 'Gerelateerde artikelen...'); //= Zie ook ArtikelRelatiesArtikelsTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 8 }), 'Wijzigt...'); ArtikelRelatiesArtikelsTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 9 }), 'Vervangt...'); ArtikelRelatiesArtikelsTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 10 }), 'Voegt in...'); ArtikelRelatiesArtikelsTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 11 }), 'Heft op...'); ArtikelRelatiesArtikelsTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 13 }), 'Trekt in...'); ArtikelRelatiesArtikelsTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 12 }), 'Bekrachtigt...'); }, Codex_SearchDetail_Error); var documentRelatiesEndpoint = GetMetaDataUrlFromData(data, "DocumentRelaties"); $.when( $.ajax({ type: "GET", url: ProxyCall("ArtikelDocumentRelaties", documentRelatiesEndpoint), dataType: "json" }) ).then(function (jsonRelaties) { jsonRelaties = jsonRelaties.hasOwnProperty("d") ? jsonRelaties.d : jsonRelaties; if (jsonRelaties.ResultatenLijst.length === 0) return; $('#dnn_ctr444_SearchDetail_hplInformatie').css('display', 'block'); ArtikelRelatiesDocumentenTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 7 }), 'Opgeheven bij...'); ArtikelRelatiesDocumentenTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 9 }), 'Ingetrokken bij...'); ArtikelRelatiesDocumentenTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 8 }), 'Bekrachtigd bij...'); ArtikelRelatiesDocumentenTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 6 }), 'Gewijzigd bij...'); ArtikelRelatiesDocumentenTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 5 }), 'Gerelateerde documenten...'); //= Zie ook ArtikelRelatiesDocumentenTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 1 }), 'Wijzigt...'); ArtikelRelatiesDocumentenTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 2 }), 'Heft op...'); ArtikelRelatiesDocumentenTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 4 }), 'Trekt in...'); ArtikelRelatiesDocumentenTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 3 }), 'Bekrachtigt...'); }, Codex_SearchDetail_Error); var bestandenEndpoint = GetMetaDataUrlFromData(data, "Bestanden"); $.when( $.ajax({ type: "GET", url: ProxyCall("DocumentBestanden", bestandenEndpoint), dataType: "json" }) ).then(function (jsonBestanden) { jsonBestanden = jsonBestanden.hasOwnProperty("d") ? jsonBestanden.d : jsonBestanden; if (jsonBestanden.ResultatenLijst.length === 0) return; $('#dnn_ctr444_SearchDetail_hplInformatie').css('display', 'block'); GekoppeldeBestandenTabel(jsonBestanden.ResultatenLijst); }, Codex_SearchDetail_Error);} else {$('#dnn_ctr444_SearchDetail_hplInformatie').addClass("Inactief");} } var BuildCodexUrlsInHtmlText = function (input) { if (!input) { return input; } var domObj = $("

    " + input + "

    "); $(domObj).find('a[data-codex-params-documentid]').replaceWith(function () { var documentId = $(this).attr("data-codex-params-documentid"); var artikelId = $(this).attr("data-codex-params-artikelid"); var artikelVersieId = $(this).attr("data-codex-params-artikelversieid"); if (documentId && artikelId && artikelVersieId) { $(this).attr("href", BuildArtikelVersieUrl(documentId, artikelId, artikelVersieId)); } else if (documentId) { $(this).attr("href", BuildDocumentUrl(documentId)); } return $(this).prop('outerHTML'); }); return $("

    " + domObj.html() + "

    ").prop('innerHTML'); } var BuildDocumentUrl = function (docid) { var baseUrl = "/Zoeken/Document.aspx?DID={0}&param=informatie"; return baseUrl.format(docid); } var BuildArtikelVersieUrl = function (docid, artid, artverid) { var baseUrl = "/Zoeken/Document.aspx?DID={0}&param=inhoud&AID={1}"; return baseUrl.format(docid, artid); } function ArtikelRelatiesDocumentenTabel(data, titel) { if (data.length === 0) return; $('#dnn_ctr444_SearchDetail_hplInformatie').css('display', 'block'); var tabelHtml = ""; if (data.length === 1) { tabelHtml += "

    (Video) Bart De Wever: 'Vivaldi blijft in het zadel door vooral niets te doen'

    ";$('#detailBodyRightInformatie').append(tabelHtml); } function ArtikelRelatiesArtikelsTabel(data, titel) { if (data.length === 0) return; var tabelHtml = ""; if (data.length === 1) { tabelHtml += "

    ";$('#detailBodyRightInformatieArtikels').append(tabelHtml);} function GekoppeldeBestandenTabel(data) { if (data.length === 0) return; var tabelHtml = ""; if (data.length === 1) { tabelHtml += "

    "; $('#detailBodyRightInformatieBestanden').append(tabelHtml); } function GetMetaDataUrlFromData(data, type) { var endpoint = null; $.each(data.MetaData, function (key, value) { if (value.Rel === type) { endpoint = value.Href; } }); return endpoint; } function DocumentInformatie() { var document = null; var documentEndpoint = ""; if (DID) { documentEndpoint = "/DesktopModules/VlaamseCodex/Search/OpenApi.asmx/WetgevingDocumentById?id=" + DID; } else if (NUMAC) { documentEndpoint = "/DesktopModules/VlaamseCodex/Search/OpenApi.asmx/WetgevingDocumentByNumac?numac=" + NUMAC; } $.when( $.ajax({ type: "GET", url: documentEndpoint, //dataType: "json", //contentType: "application/json; charset=utf-8" }) ).then(function (document) { document = document.hasOwnProperty("d") ? document.d : document; DID = document.Id.toString(); //indien NUMAC in url gebruikt -> toch zorgen dat we op basis van DocumentId kunnen verder werken var externeLinksEndpoint = GetMetaDataUrlFromData(document, "ExterneLinks"); $.when( $.ajax({ type: "GET", url: ProxyCall("DocumentExterneLinks", externeLinksEndpoint), dataType: "json" }) ).then(function (externelinks) { externelinks = externelinks.hasOwnProperty("d") ? externelinks.d : externelinks; document.ArbitrageLinks = externelinks.ResultatenLijst; var errataEndpoint = GetMetaDataUrlFromData(document, "Errata"); $.when( $.ajax({ type: "GET", url: ProxyCall("DocumentErrata", errataEndpoint), dataType: "json" }) ).then(function (errata) { errata = errata.hasOwnProperty("d") ? errata.d : errata; document.Errata = errata.ResultatenLijst; hideLoader("#detailContainer"); FillDocumentInformatie(document, null, null, null); }, Codex_SearchDetail_Error); }, Codex_SearchDetail_Error); }, Codex_SearchDetail_Error); } function FillDocumentInformatie(data, textStatus, xmlHttpRequest, callback) { if (data.Id) { $('#detailHeaderDatumOutput').empty(); if (data.Datum != null) { $('#detailHeaderDatumOutput').html(DateDeserialize(data.Datum).format('dd/MM/yyyy')); } $('#detailHeaderTitle').empty(); var strDatumDetailHeaderTitle = ""; var strHeaderTitle; strHeaderTitle = '

    ';$('#detailHeaderTitle').html(strHeaderTitle);$("#datepickerHistorisch").datepicker({ dateFormat: 'dd/mm/yy' }).click(function() { $("#radioHistorisch").attr("checked", true);}); $("#radioHuidig").click(function() { $("#datepickerHistorisch").datepicker('setDate', null); }); $("#radioHistorisch").click(function () { $("#datepickerHistorisch").focus(); });$("#radioHuidig").attr("checked", true);$("#radioExtraInfoExcludeDoc").attr("checked", true);$("#PrintDialogBoxDocument").dialog({ autoOpen: false, modal: true, draggable: false, dialogClass: 'dnnFormPopup custom-dialogbox', resizable: false, width: 500, buttons: [ { text: "OK", click: function () { var datum = null; var geannoteerd = false; if ($("#radioHuidig").is(":checked")) { geannoteerd = $("input:radio[name ='extrainfodoc']:checked").val() === "1"; } else { datum = $("#datepickerHistorisch").datepicker('getDate'); datum = datum.format("yyyy-MM-dd"); } $(this).dialog("close"); LoadPrintVersionDocument(DID, datum, geannoteerd, $(this).data("print")); } } ]}); //Oplijsting document info var documentInformatieInhoud = ""; var documentRemark = ""; if(data.Datum) { documentRemark += ""; var x = new Date(); x.setFullYear(1964,1,1); var date = new Date(data.Datum); if (date < x) { documentRemark += "

    Opgelet: "; documentRemark += $('

    ').html(data.Commentaar).text(); documentRemark += "

    "; } if (documentRemark) { $('#documentRemark').html(documentRemark); } else {$('#documentRemark').hide();} if (data.BSDatum) { documentInformatieInhoud += "

    Datum staatsblad

    "; documentInformatieInhoud += DocumentInformationListValue(DateDeserialize(data.BSDatum).format('dd/MM/yyyy')); documentInformatieInhoud += "

    "; } else { documentInformatieInhoud += ""; } if (data.BSPagina) { documentInformatieInhoud += "

    Pagina staatsblad

    " + DocumentInformationListValue(data.BSPagina) + "

    "; } if (data.Errata && data.Errata.length > 0) { var strErrata = ""; $.each(data.Errata, function (key, value) { strErrata += DateDeserialize(value.BSDatum).format('dd/MM/yyyy'); if (value.BSPagina) { strErrata += " - " + value.BSPagina; } if (data.Errata.length !== key + 1) { strErrata += ","; } }); documentInformatieInhoud += "

    (Video) ArcoLinux : 3296 Hoe installeer ik ArcoLinuxL - Dutch - Vlaams - Nederlands - how to install XL iso

    Errata

    " + strErrata + "

    "; } if (data.StartDatum) { documentInformatieInhoud += "

    Datum inwerkingtreding

    "; var tDate = DateDeserialize(data.StartDatum).format('dd/MM/yyyy'); switch (tDate) { case "01/01/2900": documentInformatieInhoud += "Datum te bepalen door de minister"; break; case "01/01/3000": documentInformatieInhoud += "Datum te bepalen door Vlaamse Regering"; break; case "01/01/2100": documentInformatieInhoud += "Datum onbepaald"; break; default: documentInformatieInhoud += DocumentInformationListValue(tDate); break; } documentInformatieInhoud += "

    "; } if (data.EindDatum) { documentInformatieInhoud += "

    Geldig tot

    "; documentInformatieInhoud += DocumentInformationListValue(DateDeserialize(data.EindDatum).format('dd/MM/yyyy')); documentInformatieInhoud += "

    "; } documentInformatieInhoud += "

    "; if(data.Numac > 0) { documentInformatieInhoud += "

    Kruispuntbank"; documentInformatieInhoud += "

    (Video) De Belgische woningmarkt: trends en recent verloop

    "; documentInformatieInhoud += "

    "; documentInformatieInhoud += " "; documentInformatieInhoud += "

    "; if ((data.WetgevingDocumentType === "Decreet" || data.WetgevingDocumentType === "Bijzonder Decreet") && DateDeserialize(data.BSDatum) > new Date("1996-12-31T00:00")) { //Enkel tonen indien decreet vanaf 1/1/1997 documentInformatieInhoud += "

    Parlementaire voorbereiding"; documentInformatieInhoud += "

    "; documentInformatieInhoud += "

    ";documentInformatieInhoud += " ";documentInformatieInhoud += "

    "; } } if (data.ArbitrageLinks && data.ArbitrageLinks.length > 0) { var uniqueTypes = _.uniq(data.ArbitrageLinks, function (link) { return link.Type; }); uniqueTypes = _.sortBy(uniqueTypes, "Type"); $.each(uniqueTypes, function (key, value) { var type = value.Type; var links = _.where(data.ArbitrageLinks, { Type: type }); documentInformatieInhoud += "

    " + type; documentInformatieInhoud += "

    "; documentInformatieInhoud += "

    "; var documentInformatieInhoudLink = ""; for (var i = 0; i < links.length; i++) { documentInformatieInhoudLink += "" + links[i].Href + "
    "; } documentInformatieInhoud += documentInformatieInhoudLink + "

    "; }); } documentInformatieInhoud += "

    "; $('#documentInformatie').html(documentInformatieInhoud); // Update anchor to vlaams parmlement post html insertion if (data.Numac > 0 && (data.WetgevingDocumentType === "Decreet" || data.WetgevingDocumentType === 'Bijzonder Decreet') && DateDeserialize(data.BSDatum) > new Date("1996-12-31T00:00")) { $.get("https://ws.vlpar.be/api/search/query/inmeta:numac=" + data.Numac) .done(function (data) { var result = data.result[0]; if (result == null || typeof (result) === "undefined") { return; } $('[js-vlaamsparlement-document-anchor]').prop('href', result.url); }); } if (data.HeeftInhoud) { $('#liDocumentInh').css('display', 'block'); $('#liDocumentInh').addClass("Actief"); $('#liDocumentInfo').css('display', 'block'); $('#liDocumentInfo').addClass("Actief"); } else { $("#hplDocumentVolledig").hide(); $("#hplDocumentVolledig2").hide(); $('#detailHeaderPrintDocument').removeClass("Actief"); $('#detailHeaderPrintDocument').addClass("link-visual disabled"); $('#detailHeaderPrintDocument').removeAttr("onclick"); $("#imgdetailHeaderPrintDocument").attr('src', '/DesktopModules/VlaamseCodex/Search/img/print-icon-disabled.png'); $('#hplDocumentInhoud2').css('display', 'none'); } } else { $('#detailContainer').empty(); $('#detailContainer').html('

    Er is geen geldig document geselecteerd. Gelieve via een zoekopdracht te werken.

    (Video) senTRAL - Tips voor gebruik: opzoeken

    '); return; } if (!data.HeeftInhoud && param === "inhoud") { location.href = "Document.aspx?DID=" + DID + "&param=informatie"; } if (param === "inhoud") { $('#dnn_ctr444_SearchDetail_pnlInformatie').css('display', 'none'); $('#dnn_ctr444_SearchDetail_pnlInhoud').css('display', 'block'); LoadStructuur(data); } if (param === "informatie") { $('#dnn_ctr444_SearchDetail_pnlInformatie').css('display', 'block'); $('#dnn_ctr444_SearchDetail_pnlInhoud').css('display', 'none'); showLoader("#documentRelaties"); var documentRelatiesEndpoint = GetMetaDataUrlFromData(data, "DocumentRelaties"); $.when( $.ajax({ type: "GET", url: ProxyCall("DocumentDocumentRelaties", documentRelatiesEndpoint), dataType: "json" }) ).then(function (jsonRelaties) { jsonRelaties = jsonRelaties.hasOwnProperty("d") ? jsonRelaties.d : jsonRelaties; hideLoader("#documentRelaties"); DocumentRelatiesDocumentenTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 7 }), $("#documentOpgeheven"), 'Opgeheven bij...'); DocumentRelatiesDocumentenTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 9 }), $("#documentIngetrokken"), 'Ingetrokken bij...'); DocumentRelatiesDocumentenTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 8 }), $("#documentBekrachtigd"), 'Bekrachtigd bij...'); DocumentRelatiesDocumentenTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 6 }), $("#documentGewijzigd"), 'Gewijzigd bij...'); DocumentRelatiesDocumentenTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 5 }), $("#documentZieook"), 'Gerelateerde documenten...'); //= Zie ook DocumentRelatiesDocumentenTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 1 }), $("#documentWijzigt"), 'Wijzigt...'); DocumentRelatiesDocumentenTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 2 }), $("#documentHeftop"), 'Heft op...'); DocumentRelatiesDocumentenTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 4 }), $("#documentTrektin"), 'Trekt in...'); DocumentRelatiesDocumentenTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 3 }), $("#documentBekrachtigt"), 'Bekrachtigt...'); }, Codex_SearchDetail_Error); $("#documentInhoud").empty(); showLoader("#documentInhoud"); var artikelRelatiesEndpoint = GetMetaDataUrlFromData(data, "ArtikelversieRelaties"); $.when( $.ajax({ type: "GET", url: ProxyCall("DocumentArtikelversieRelaties", artikelRelatiesEndpoint), dataType: "json" }) ).then(function (jsonRelaties) { jsonRelaties = jsonRelaties.hasOwnProperty("d") ? jsonRelaties.d : jsonRelaties; hideLoader("#documentInhoud"); DocumentRelatiesArtikelsTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 7 }), 'Opgeheven bij...'); DocumentRelatiesArtikelsTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 9 }), 'Ingetrokken bij...'); DocumentRelatiesArtikelsTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 8 }), 'Bekrachtigt bij...'); DocumentRelatiesArtikelsTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 6 }), 'Gewijzigd bij...'); DocumentRelatiesArtikelsTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 5 }), 'Gerelateerde artikelen...'); //= Zie ook DocumentRelatiesArtikelsTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 1 }), 'Wijzigt...'); DocumentRelatiesArtikelsTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 2 }), 'Heft op...'); DocumentRelatiesArtikelsTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 4 }), 'Trekt In...'); DocumentRelatiesArtikelsTabel(_.where(jsonRelaties.ResultatenLijst, { RelatieTypeId: 3 }), 'Bekrachtigd bij...'); }, Codex_SearchDetail_Error); } }function DocumentInformationListValue(info) {if (info != null && info != "") { return info; } else { return '---'; }}function ShowInhoudArtikel() { $("#dnn_ctr444_SearchDetail_hplInhoud").addClass("Actief"); $("#dnn_ctr444_SearchDetail_hplInformatie").removeClass("Actief"); $("#detailBodyRightInhoud").show(); $("#detailBodyRightInformatie").hide(); $("#detailBodyRightInformatieArtikels").hide(); $("#detailBodyRightInformatieBestanden").hide();} function ShowInformatieArtikel() { $("#dnn_ctr444_SearchDetail_hplInformatie").addClass("Actief"); $("#dnn_ctr444_SearchDetail_hplInhoud").removeClass("Actief"); $("#detailBodyRightInhoud").hide(); $("#detailBodyRightInformatie").show(); $("#detailBodyRightInformatieArtikels").show();$("#detailBodyRightInformatieBestanden").show();}function getParameterByName(name) {name = name.replace(/[\[]/, "\\\[").replace(/[\]]/, "\\\]");var regexS = "[\\?&]" + name + "=([^]*)";var regex = new RegExp(regexS);var results = regex.exec(window.location.href);if (results == null)return "";elsereturn results[1];}function Codex_SearchDetail_Error(msg, textStatus, xmlHttpRequest) {//alert('error');}function trimString(hfdstString) {if (hfdstString.length > 30) {hfdstString = hfdstString.substring(0, 27) + "→";} return hfdstString;} function LoadPrintVersionDocument(documentId, datum, geannoteerd, isForPrint) { var args = "location=no, menubar=yes, status=no, toolbar=yes, scrollbars=yes, resizable=yes"; window.open("/PrintDocument.ashx?id=" + documentId + "&datum=" + (datum ? datum : "") + "&geannoteerd=" + geannoteerd + "&print=" + isForPrint, TARGET = '_blank', args); } function LoadPrintVersionArtikel(artikelId, geannoteerd) { var args = "location=no, menubar=yes, status=no, toolbar=yes, scrollbars=yes, resizable=yes"; window.open("/PrintArtikelVersie.ashx?id=" + artikelId + "&geannoteerd=" + geannoteerd, TARGET = '_blank', args); } function TableEffects() { $(".search-results-table").each(function () { $(this).find("tr:odd").addClass("odd"); }); } if (!String.prototype.format) { String.prototype.format = function () { var args = arguments; return this.replace(/{(\d+)}/g, function (match, number) { return typeof args[number] != 'undefined' ? args[number] : match ; }); }; //USAGE: "{0} is dead, but {1} is alive! {0} {2}".format("ASP", "ASP.NET") }

    Videos

    1. Groot openingsdebat over identiteit, asiel en migratie
    (KVHV-Leuven)
    2. Commissie stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening, economie en personeel
    (StadMechelen)
    3. 08-11-2018 - ochtendvergadering (ECO)
    (Vlaams Parlement)
    4. senTRAL - Gebruikerswebinar - 22 maart
    (Wolters Kluwer Belgium)
    5. senTRAL - Tips voor gebruik: toolboxen
    (Wolters Kluwer Belgium)
    6. Beleidsmatig gewenste ontwikkelingen en (andere) pseudo-wetgeving inzake ruimtelijke ordening.
    (Adhemar_law)
    Top Articles
    Latest Posts
    Article information

    Author: Madonna Wisozk

    Last Updated: 02/10/2023

    Views: 5860

    Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

    Reviews: 95% of readers found this page helpful

    Author information

    Name: Madonna Wisozk

    Birthday: 2001-02-23

    Address: 656 Gerhold Summit, Sidneyberg, FL 78179-2512

    Phone: +6742282696652

    Job: Customer Banking Liaison

    Hobby: Flower arranging, Yo-yoing, Tai chi, Rowing, Macrame, Urban exploration, Knife making

    Introduction: My name is Madonna Wisozk, I am a attractive, healthy, thoughtful, faithful, open, vivacious, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.